Deklaracja zgodnosci superflex 10

Deklaracja zgodności WE stanowi to pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego efekt jest tożsamy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do spełnienia wymagań dyrektyw.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnice_do_wedlin/1/Krajalnice do mięsa i wędlin Polkas Kraków

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a ponadto jeśli to konieczne (ponieważ wychodzi z innych przepisów) artykuły te potrzebują zdobyć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest filmowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są obecne tak zwane moduły i składa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki może ją wybrać według własnego zadowolenia z propozycji przedstawionych mu w instrukcji i dotyczących danego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może oznaczać się tylko z pewnego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych towarów są to złożone procedury (np. w wypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i owoce żyć są dokumentowane. Producent wydaje na wyrobach, które potrafią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga połączona z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z tego, iż domniemanym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze chcenia oraz jest zgodny z obowiązującymi przepisami. W umowy zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a jeszcze jeśli stanowi obecne chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest równorzędne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych - do których stosuje się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o wartości notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że spełnia on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zadań powiązanych z pomocą zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, a nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zatwierdzony do obrotu ani zostać wydany w wykorzystywanie na polem Unii Europejskiej. Deklaracja jest strzeżona przez producenta albo w wypadku gdy zajmuje on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.